Valorem el MOOC!

Fer un MOOC és un procès innovatiu engrescador que pot ser ben divertit. Fem-lo de forma gratificant, motivadora y que ens recompensi.

Una reflexió prèvia: què és el que avaluem i per què ho valorem?

Actualment hi ha una multiplicitat d'iniciatives en resposta a la revolució que suposen els MOOC. Xarxes, projectes col.laboratius, iniciatives de tot tipus, plataformes globals, regionals, nacionals... i debat, molt de debat, sobre l'impacte dels MOOC en el futur de l'educació.

El curs #23clausmooc només ha pretès donar pistes de com muntar un MOOC per part d'un professor o equip docent, sense entrar en el seu encaix institucional. Cada Universitat té la seva pròpia política d'e-learning, de MOOCs, de plataformes, de reconeixement de la feina que cal esmerçar-hi, de temes que es poden oferir, de pressupost...
Òbviament la valoració global d'un MOOC impartit haurà de tenir en compte tot això.

Una altra cosa que s'està discutint actualment és l'acreditació dels MOOC. No hi ha cap doctrina establerta, i si s'arriba a establir un sistema de reconeixement acadèmic, caldria acordar coss com si pot haver-hi una autoritat global certificadora, com una institució pot acceptar crèdits de MOOCs ofertats per una altra, com es pot fer servir això de cara a graus/màsters/estudis conjunts entre universitats, etc.

Més enllà de l'acreditació, hi ha l'assegurament de la qualitat. Quin paper hi tindran les agències de qualitat com l'AQU catalana? Si una universitat ha té avaluacions positives per a la seva activitat docent, li'n cal per oferir MOOCs? I què passa respecte de la docència híbrida (blended learning)?

Més encara: arriba el final del monopoli de la certificació per part de les Universitats? Són els MOOC una forma de concretar l'anomenat Procès de Bolonya? I què en fem de l'educació informal, de l'educació al llarg de la vida i de l'adquisició transversal de competències?

L'avaluació de l'estudiant

Més enllà de l'avaluació del propi curs, hi ha la dels participants. Alguns MOOC plantegen exàmens presencials (pensem en la UNED, per exemple). Com podem verificar que les competències d'un estudiant han estat realment assolides? Realment només es podrà certificar l'assoliment profitós del curs si es paga? (el model que sembla implantar-se actualment)

Anem al gra. Valorem el nostre curs.

Per poder valorar primer hem de saber què volem valorar. Per això...

Fem una enquesta al principi, per poder fer una anàlisi dels inscrits inciailment: procedència, estudies, etc. etc.
Fem una enquesta al final, sobre satisfacció del curs, dificultats, etc. per saber els punts forts i febles des del punt de vista dels participats, i demanar propostes de millora.

Analitzem la progressió dels estudiants: quans han acabat cada mòdul? Quants han mirat cada video? Quants han acabat cada tasca? Quin abandonament hi ha hagut i quan s'ha produït? Han estat les tasques p2p les causants d'abandonament? ha estat les proves de tipus test catalitzadores de progrès o dificultadores?

Abans de fer el curs, s'haurà d'haver planfiicat i introduït alguns indicadors: nùmero d'inscrits, percentatge de retenció, etc.

Per un altre cantó, cal valorar si l'esforç esmerçar ha estat realment el que vam predir, tant per part d'estudiants com de professors i personal de suport.-

- Ha estat el número d'hores de dedicació de l'estudiant pel cim o per sota del que es va indicar en oferir el curs'
- Ha estat la dedicació del professsor/coordinador/equip de suport pel cim o per sota del que es va proposar?
- Com ha estat la dinàmica del curs? Han intervintut els participants al fòrum?
- Quantes dificultats de tipus tècnic hi ha hagut?
- Quantes dificultats conceptuals han aparegut que ha calgut esclarir?
- Heu pogut fer activitats de xarxa (google hangouts, streaming de debats, sessions de dubtes, etc.)

I finalment i molt important per a aquest curs:

Si heu muntat un curs MOOC i volíeu gaudir-ne i que fos engrescador...

- Heu gaudit del curs?
- Heu après del tema?
- Heu creat xarxa de contactes amb estudiants i altra gent que hagi volgut implicar-s'hi?
- Us ha servit per millorar la vostra docència amb Moodle, i/o la vostra docència més clàssica, presencial?
- Heu millorat les vostres habilitats de gravació i edició de video?
- N'heu tret alguna cosa més que una experiència docent, per exemple ampliant la vostra xarxa de col.laboracions en recerca?
- Heu incrementat la vostra reputació professional, fins i tot com a impacte positiu de cara a acreditacions, avaluacions, promocions, etc.?
- Us ha servit per millor personalment les vostres habilitats comunicatives, TIC 2.0, lingüístiques, etc.?
- Noteu que formeu part d'un moviment imparable de l'educació en xarxa, que ara es diu MOOCs però que un altre dia potser serà una altra cosa?

Moltes altres preguntes es poden fer, però depenen de si heu fet el MOOC per iniciativa pròpia, en plan DIY (una mica el que es planteja en el curs #23clausmooc) o bé heu estat envoltats d'un equip de suport pedagògic i tècnic. Cada cas serà, segurament, diferent.

Podríem fer moltíssimes preguntes més, però es resumeixen en una:
Amb la impartició del MOOC, ens sentit gratificats, engrescats i ens hi hem divertit en un sentit ample?